Tips til regionlag

12. september 2016

Hva gjør man i et regionlag?

Det er helt opp til dere hvordan dere har lyst til å drive deres arbeid! Her nevnes noen eksempler på hva som har blitt gjort og arbeid som gjøres i NHFU:

Underskriftskampanje for å få kollektivtransporten i fylket universelt utformet, skrive leserinnlegg om saker dere brenner for, stå på stand for å være synlige og rekruttere flere medlemmer, invitere politikere til rullestolrace for å sette fokus på tilgjengelighet, invitere til pizzakveld for å styrke det sosiale fellesskapet i regionlaget, filmkvelder med temaer dere er interessert i, hytteturer, Funkisdagen eller Oslo Funkfest.

Finn noe dere brenner for og synes er gøy!

I NHFU sine vedtekter (de lovene vi følger) står det dette om regionlag:
Regionlagets navn skal være Norges Handikapforbunds Ungdom __________ (regionnavn). NHFUs Regionlag består av lokale kontakter og direkte tilmeldte medlemmer innenfor regionens grenser.  
Regionlaget skal planlegge og lede det interessepolitiske arbeidet for funksjonshemmede i regionen. De skal være bindeledd mellom medlemmene og NHFU sentralstyret. 

Roller og verv

I et regionlag kan de som sitter i styret ha forskjellige oppgaver. Her kommer en liten oppskrift på en måte å fordele ansvaret på. 

Leder
Leder for regionlaget har det overordnede ansvaret for styret. Leder skal kalle inn til styremøte, sette opp saksliste (liste over saker dere skal snakke om) til hvert styremøte og lede selve møtet. Det som er viktig da er å sørge for at alle får sagt sin mening. Mal på hvordan man lager en saksliste finner dere her. Leder skal også delegere oppgaver rettferdig. Leder skal ikke sitte med alle av styrets oppgaver alene. Leder skal engasjere og jobbe med styret for å sette seg oppnåelige og realistiske mål for hvert år. Leders viktigste ansvar er å styre arbeidet mot de målene styret setter seg. Lederen har også et eksyta ansvar for å sørge for at nye føler seg inkluderte og at alle i styret føler seg trygge. Leder har også en del oppgaver før og under årsmøtet, dette finner dere under punktet "årsmøte"

Nestleder 
Nesteleder har ansvaret for å tre inn som leder dersom leder er borte (se leders oppgaver over). 

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig  ansvaret for å føre regnskapet for regionlaget. Økonomiansvarlig bør ha en viss oversikt over økonomien, både når det gjelder innkjøp og arrangementer. All informasjon som er nyttig å tenke på når man er økonomiansvarlig finner du på linken nedenfor som heter "økonomiansvarlig". 

Styremedlemmer
Styremedlemmer blir valgt av årsmøtet i sin region. Som styremedlem har du et ansvar for å sørge for at styret jobber med målene dere setter dere, og å sørge for at nye medlemmer føler seg velkomne og inkluderte. Det er opp til styret hvordan dere ønsker å fordele arbeidsoppgavene dere i mellom. Man kan også ha roller som Facebookansvarlig, arrangements-ansvarlig, politisk ansvarlig, hvor de ansvarlige da får et ekstra ansvar for disse tingene. Dette er det opp til dere som styre å finne ut av. 

Annen nyttig informasjon for Regionlag:

Årsmøte i regionslaget

Økonomiansvarlig

Organisasjonsnummer

Frifondsmidler

Hvor søke økonomisk støtte

Ringerunder

LNU - Landsrådet for Norges Barne-, og Ungdomsorganisasjoner

Mal for SAKSLISTE og PROTOKOLL

ABC OM NHFU

Bingomidler