Vedtekter

12. mai 2015

Vedtekter

Vedtatt på landsmøtet 2018

KAPITTEL 1 – NAVN, FORMÅL OG OPPBYGGING

§1.0 Organisasjonens navn

Organisasjonens navn er Noregs Handikapforbunds Ungdom på nynorsk, Norges Handikapforbunds Ungdom på bokmål, Norgga Doaibmavádjigiid Nuoraidsearvi på nordsamisk, Vuona Sáhttusijlihto Nuora på lulesamisk, Nöörjen Funksjovneheaptoji Noeresiebrie på sørsamisk, Norjan Raajarikkoliiton Nuoret på kvensk og the Norwegian Association of Disabled Youth på engelsk.

§1.1 Organisasjonens formål

NHFU er en livssyns- og partipolitisk uavhengig interessepolitisk organisasjon. NHFU skal arbeide for å oppnå reell samfunnsmessig likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

NHFU er Norges Handikapforbunds ungdomsorganisasjon.

§1.2 Organisasjonens oppbygging

Organisasjonens oppbygging er som følger:

  • NHFU Sentralstyret
  • Regionlag
  • Utvalg og arbeidsgrupper
  • Medlemmer

KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP, KONTINGENT OG MEDLEMSREGISTER OG VALGBARHET

§2.0         Medlemskap

Medlemskap i NHFU gjelder enhver som inntil fylte 30 år godtar NHFUs vedtekter og formålsparagraf, og medlemmer av Norges Handikapforbund under 30 år som også ønsker medlemskap i NHFU. Medlemskap i NHFU opphører 31.12 det året man fyller 30. Gyldig medlemskap forutsetter ikke skyldig kontingent per 31.12.

NHFU skal i overveiende grad bestå av ungdommer med nedsatt funksjonsevne. Medlemmer med nedsatt funksjonsevne skal ha flertall i NHFU sine styrer.

§ 2.1 Kontingent og egenandeler ved kurs

Kontingenten fastsettes av NHFU sitt landsmøte.

Fordeling av NHFUs andel av kontingenten skal skje av sentralleddet etter en fordeling som gir Regionlaget 60 % og NHFU sentralt 40 %. I tilfeller hvor det ikke finnes Regionlag settes kontingenten i et fond som brukes til opprettelse og drift av nye regionlag.

Ved arrangementer i regi av NHFUs sentralledd eller regionledd fastslås det at egenandelen ikke kan overstige 300 kroner for helgesamlinger og 500 kroner for samlinger på fem dager eller mer. Det skal settes av midler til å betale egenandelen for medlemmer som av økonomiske årsaker ikke ville hatt muligheten til å delta.

§ 2.2 Stemmerett.

Kun medlemmer over 12 år som har gyldig medlemskap, har stemmerett. Ingen stemmer kan avgis i henhold til fullmakt. Dette gjelder i alle organisasjonsledd.

§ 2.3 Valgbarhet.

Valgbar til tillitsverv er medlemmer som har gyldig medlemskap i angjeldende organisasjonsledd og som ikke kan påvirke sin egen arbeidssituasjon i NHFU gjennom sitt tillitsverv. Personer med funksjonsnedsettelser skal prioriteres til verv.

Ved utelukkelse, utmeldelse eller skyldig kontingent fratrer vedkommende sitt valgte tillitsverv.

 

KAPITTEL3 – REGIONNIVÅ

§ 3.0 Regionlag

Regionlagets navn skal være Norges Handikapforbunds Ungdom __________ (regionnavn). NHFUs Regionlag består av direkte tilmeldte medlemmer innenfor regionens grenser.

Regionlaget skal planlegge og lede det interessepolitiske arbeidet for funksjonshemmede i regionen. De skal være bindeledd mellom medlemmene og sentralstyret. Regionlaget er må rette seg etter pålegg og anvisninger gitt av Landsmøtet og Sentralstyret. Regioninndelingen vil til en hver tid vises på nettsiden, og kan reguleres av sentralstyret i samråd med de(n) gjeldende region(en).

§ 3.1 Årsmøte

Årsmøtet er Regionlagets høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Regionstyret innkaller alle medlemmer i regionen til årsmøte med minst 3 ukers varsel.

Saker som medlemmene ønsker behandlet i årsmøte må sendes regionstyret senest 1 uker før årsmøte.

NHFs regionleder, eventuelt nestleder har møte-, tale- og forslagsrett på Regionlagets årsmøte. Årsmøtepapirene sendes regionlagets medlemmer sammen med innkallingen.

 

Årsmøtet skal behandle:

1)   Årsmelding

2)   Revidert regnskap

3)   Lokale vedtekter

4)   Innkomne forslag

 

Årsmøtet kan også velge å behandle en handlingsplan eller la årsmøtet komme med innspill til hvilke aktiviteter regionstyret skal prioritere i den påfølgende perioden.

De lokale vedtektene kan ikke gå på tvers av vedtekter og forskrifter vedtatt av Landsmøtet eller Sentralstyret.

Årsmøte skal dessuten foreta valg av:

1)   Nytt styre

2)   Valgkomité

3)   Revisor

I Landsmøteår skal regionens årsmøte også foreta valg av delegater til Landsmøtet.

Det føres protokoll fra årsmøtet. Denne sendes NHFUs Sentralstyre og NHF Regionkontor.

§ 3.2 Ekstraordinært årsmøte

Hvis styret med 2/3 flertall vedtar det eller hvis 1/3 av medlemmene krever det, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte i regionlaget.

Innkalling med saksliste sendes regionlagets medlemmer senest tre – 3 – uker forut for møtet.

§ 3.3 Regionstyret

Regionstyret består av leder og minimum 2 medlemmer. Regionstyret har ansvaret for den daglige drift av laget og står ansvarlige overfor årsmøtet. Regionstyret møter etter innkalling fra leder eller den denne bemyndiger.

Der det er regionstyre skal leder eller den regionstyret velger ha rett til å tiltre NHFs regionstyre med tale- og forslagsrett.

Regionlagets årsmøte gir regionstyret fullmakter eller pålegg om hvilke saker det skal arbeides med i tillegg til de lovbestemte.

Regionstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmer eller varamedlemmer er tilstedet.

Regionstyret har blant annet ansvar for følgende oppgaver:

  • Å være pådriver i arbeidet med å dyktiggjøre NHFUs medlemmer gjennom organisasjonsarbeid, kurs og deltagelse.
  • Å nedsette uformelle grupper, nettverk og andre måter å engasjerte enkeltmedlemmer i saker som regionstyret arbeider med.

Regionstyrene har også ansvar for å føre protokoll fra sine møter og sørge for at Sentralstyret får tilsendt disse protokollene.

Regionstyret innehar regionlagets signaturrett. Signaturrett kan delegeres til de enkeltpersoner regionstyret finner hensiktsmessig og nødvendig. Dette skjer i særskilt vedtak på første regionstyremøte etter årsmøte.

Regionlagets regnskap føres i samsvar med god regnskapsskikk og skal revideres. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regionlaget er selv ansvarlig for sin økonomi og har for egen regning rett til å drive forretningsmessig virksomhet. NHFU er ikke ansvarlig for de forpliktelser som regionlaget i tilfelle pådrar seg.

Forretningsmessig virksomhet skal anmeldes til foretaksregisteret i den utstrekning det er plikt eller anledning til det.

NHFUs Sentralstyre kan gi bindende retningslinjer for slik virksomhet.

§ 3.4 Oppløsning av regionlag

Oppløsning av et regionlag kan bare skje etter vedtak på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Blir et forslag om oppløsning av regionlag etter dette vedtatt på ordinært årsmøte skal det straks og innen en – 1 – måned innkalles til ekstraordinært årsmøte. Blir forslaget også vedtatt her med 2/3 flertall, er vedtaket gyldig.

Straks forslag om oppløsning er framsatt, plikter Regionlaget å meddelt dette skriftlig til NHFUs Sentralstyret. Ved eventuell oppløsning av Regionlag skal alle Regionlagets eiendeler, også navn, forvaltes av NHFU, ved Sentralstyret, inntil et nytt lag kan dannes i det samme geografiske området.

Et eventuelt vedtak om utmeldelse av NHFU regnes som vedtak om oppløsning av regionlaget dersom prosedyrene i denne paragraf er fulgt, ellers regnes vedtaket som ugyldig.

KAPITTEL 4 – LANDSMØTE

§4.0 Landsmøtets myndighet og innkalling

Landsmøtet er NHFUs øverste myndighet og avholdes hvert 2. år. Sentralstyret fastsetter tid og sted samt foretar innkalling til Landsmøtet med minst fire -4- måneders varsel.                                                                                               

§ 4.1 Stemmeberettigede deltagere

Landsmøtet består av sentralstyret, 2 delegater fra hvert regionlag og 1 delegat fra hver av de øvrige regionene. Delegater i regioner som ikke har regionlag, velges av sentralstyret i samråd med NHF sine regionskontorer.

NHFs leder og nestleder har møte-, tale- og forslagsrett på Landsmøtet.

Landsmøtet er beslutningsdyktig selv om ikke alle delegatene er tilstede ved Landsmøtets åpning.

§ 4.2 Landsmøtets forhandlinger

Alle organisasjonsledd i NHFU kan fremme forslag til Landsmøtet. NHFs Sentralstyre kan fremme forslag til NHFUs sentralstyre i forkant av Landsmøtet. Forslagene skal være Sentralstyret i hende senest to – 2 – måneder før Landsmøtet. Sentralstyret gir sine innstillinger til forslagene og sender disse samt endelig saksliste og øvrige møtepapirer til delegater og NHF senest 1 – en – måned før Landsmøtet.

Revidert regnskap for året før Landsmøtet ettersendes når dette foreligger.

Landsmøtet skal behandle revidert regnskap etter innstilling fra Sentralstyret, innkomne forslag og foreta valg av nytt Sentralstyre og Valgkomité. Sentralstyret avlegger i tillegg årsmeldinger.

Landsmøtet behandler kun de saker som er fremmet til innkalling og saksliste. Dog har sentralstyret når omstendighetene gjør det nødvendig, rett til å ta opp spesielle saker som ikke er nevnt i innkallingen, med mindre minst 1/3 av de stemmeberettigede motsetter seg dette.

Det kan fremmes skriftlige forslag til Sentralstyret på Landsmøtet. Regionlagene og sentralstyret kan foreslå resolusjoner som vedtas på landsmøtet. Disse kan brukes til media og i politisk arbeid. Landsmøtet avgjør ved votering om saken skal behandles.

Sentralstyret har ikke stemmerett når Landsmøtet behandler revidert regnskap.

Sentralstyret skal bestå av leder samt mellom 3 og 5 øvrige medlemmer, i tillegg til 2 vararepresentanter.

Valg av leder og evt nestleder skjer ved særskilte valg og krever mer enn 50 % av de avgitte stemmene. Valgene av Sentralstyrets medlemmer skal være skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller om noen av de stemmeberettigede delegatene krever det. Innstillingen fra valgkomiteen skal være klar senest to uker før landsmøtet. 

§ 4.3 Protokoll

Det føres protokoll fra Landsmøteforhandlingene. Denne sendes Landsmøtedelegatene, regionlagene, NHFs Sentralstyre og NHFs Regionlag.

§ 4.4 Valgkomité

Landsmøtet velger valgkomité til neste Landsmøte. Sentralstyret har ikke stemmerett ved valg av valgkomité.

Valgkomiteen består av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Landsmøtet velger leder for valgkomiteen. Valgkomiteen bør ha en geografisk spredning, slik at størst mulig del av landet er representert. Sentralstyret sørger for at valgkomiteen konstituerer seg senest tre – 3 – måneder før Landsmøtet.

Før valgkomiteen avgir sin innstilling skal den kontakte Regionlagene og be om forslag på medlemmer og varamedlemmer til sentralstyret, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til valgkomiteen.

§ 4.5 Ekstraordinært Landsmøte

Sentralstyret kan innkalle til ekstraordinært Landsmøtet. Ekstraordinært Landsmøte innkalles også når Regionlagene krever det med minst ¾ flertall. Dette gjøres ved å melde krav til Sentralstyret.

KAPITTEL 5 – SENTRALSTYRE OG ADMINISTRASJON

§5.0 Sentralstyrets myndighet og sammensetning

Sentralstyret er NHFUs øverste myndighet mellom Landsmøtene. Sentralstyret er ansvarlig for NHFUs daglige drift. Sentralstyret bør bestå av en representant fra hver region, så langt det er mulig og aktiviteten i regionen tilsier det. Sentralstyret består av leder, 1. og 2. nestledere, samt 3 til 5 øvrige medlemmer, i tillegg til 2 vararepresentanter.

Sentralstyret godkjenner dannelse/opprettelse av nye regionlag.

NHFs leder, eventuelt nestleder, har møte- og forslagsrett i Sentralstyret.

§ 5.1 Utvalg og arbeidsgrupper

Sentral /Regionstyret kan nedsette eller danne utvalg/arbeidsgrupper bestående av medlemmer eller andre ressurspersoner som arbeider med spesielle saksfelt som er av viktighet for organisasjonen. En arbeidsgruppe har begrenset varighet, mens et utvalg opprettes når det er behov for arbeid over tid.

Utvalgene er region og geografisk uavhengige. Sentralstyret godkjenner medlemmene til utvalgene. Arbeidsgruppene kan opprettes lokalt av regionstyret eller av sentralstyret. Utvalgene og Arbeidsgruppene har bare rapporteringsplikt i den utstrekning Sentral eller Regionstyret ber om dette. Utvalgene og Arbeidsgruppene er imidlertid forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og retningslinjer i organisasjonen. Utvalgene leverer kort årsmelding til landmøtet.

I Regioner uten regionstyre kan det opprettes en arbeidsgruppe med medlemmer fra regionen som jobber med saker av viktighet for organisasjonen. I slike tilfeller kan arbeidsgruppene fungere som bindeledd mellom Sentralstyret og medlemmer i regionen.

§ 5.2 Møteledelse og protokoll

Det avholdes minimum seks sentralstyremøter per år, der minst ett av disse er fysiske. Leder innkaller til Sentralstyremøte som også skal holdes når minst halvparten av Sentralstyrets medlemmer krever det.

Protokoll fra Sentralstyremøter sendes følgende organer og personer.

  • Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer
  • Regionlagene
  • NHFs Sentralstyre

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmer eller varamedlemmer er tilstede.

Administrasjonsleder eller den som administrasjonsleder delegerer til fører protokoll fra Sentralstyrets møter.

Administrasjonsleder har tale- og forslagsrett på Sentralstyremøter.

§ 5.3 Administrasjon

Sentralstyret ansetter den administrasjonen som til enhver tid er hensiktsmessig til å forestå NHFUs administrative og forretningsmessige arbeid. Sentralstyret ansetter og fastsetter lønn til daglig leder. Leder av NHFU kan også lede administrasjonen.

Sentralstyrets leder er administrasjonens nærmeste foresatte. Leder kan også lede administrasjonen

Administrasjonen skal til enhver tid betjene sentralstyret og bistå dette i det daglige organisatoriske og politiske arbeidet. Administrasjonen plikter å holde Sentralstyret informert om økonomisk status og gi tilbakemeldinger på de saker administrasjonen arbeider med.

§ 5.4 NHFUs regnskap

NHFUs regnskap føres i samsvar med reglene for god regnskapsskikk og skal revideres av statsautorisert revisor. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 5.5 Signatur og prokura

Sentralstyret innehar NHFUs signaturrett. Daglig leder har signaturrett i de tilfeller Sentralstyret ikke har anledning til å møtes. Sentralstyret skal underrettes før daglig leder benytter seg av signaturretten. Signaturrett kan delegeres til andre i Sentralstyret, og eventuelt ansatte med økonomiske ansvarsområder.

KAPITTEL 6 – EKSKLUSJON OG SUSPENSJON

§ 6.0 Eksklusjon av medlemmer

Medlemmer som bryter med vedtekter og vedtak, retningslinjer og pålegg, kan ekskluderes fra NHFU. Vedtak om eksklusjon kan kun fattes av Sentralstyret. Før det blir gjort vedtak om eksklusjon skal vedkommende få forklart seg muntlig eller skriftlig. Medlemmet skal skriftlig forespørres om det ønsker å gjøre bruk av sin rett til forklaring før vedtak kan fattes. Seksuell trakassering kan også føre til eksklusjon.

Om et medlem er mistenkt eller tiltalt for alvorlig brudd av straffeloven kan sentralstyre vedta suspensjon fram til dommen er avklart. Ved rettskraftig dom vil det være mulig med eksklusjon fra organisasjonen.

Vedtak om eksklusjon meddeles straks i rekommandert brev sammen med opplysning om retten til å anke saken inn for sentralstyret i NHF. Ankefrist er to – 2 – måneder fra vedtak om eksklusjon er sendt. Sentralstyrets vedtak står ved lag inntil anken er behandlet.

§ 6.1 Suspensjon av Regionstyre

Et regionstyre som bryter med vedtekter og vedtak, kan suspenderes av sentralstyret. Sentralstyret innkaller etter dette til ekstraordinært årsmøte i Regionlaget. Innkallingen må skje to – 2 – måneder etter vedtak om suspensjon. Årsmøtet skal velge nytt styre. Dersom det ikke lar seg gjøre å velge et nytt styre eller det nye styret heller ikke retter seg etter vedtekter og vedtak, kan Sentralstyret vedta å oppløse Regionlaget.

 

KAPITTEL 7 – ANDRE BESTEMMELSER

§ 7.0 Oppløsning av NHFU

Oppløsning av NHFU kan skje ved Landsmøtevedtak på to påfølgende landsmøter. Det første skal være ordinært, det andre ekstraordinært Landsmøte. Vedtaket om oppløsning må treffes med minst 2/3 flertall, og avstemningen skal være skriftlig. Før spørsmålet om oppløsning legges frem for Landsmøtet skal Regionlagenes årsmøter ha anledning til å uttale seg om saken.

§ 7.1 Eiendeler og navn

Ved eventuell oppløsning av NHFU skal NHFUs eiendeler, også navn forvaltes av Norges Handikapforbund inntil en ny ungdomsorganisasjon kan startes.

Denne paragrafen kan kun endres med 2/3 flertall i to etterfølgende ordinære Landsmøter.

§ 7.2 Endring av lovene

Endring av disse lovene, kan bare skje etter vedtak med 2/3 flertall på Landsmøte i NHFU.

§ 7.3 Tvist om vedtektene

Oppstår det tvist om hvordan vedtektene er å forstå gir NHFUs sentralstyre sin tolkning som står ved makt inntil Landsmøtet kan avgi tolkning av saken.

§ 7.4 Forskrifter, vedtekter og retningslinjer.

Sentralstyret kan innenfor rammen av disse vedtekter vedta utfyllende forskrifter for arbeidet i NHFU og organisasjonens forskjellige ledd og organer. Disse må ikke gå på tvers av vedtektenes bokstav eller intensjon.

 

KAPITTEL 8 – IKRAFTTREDEN OG GYLDIGHET.

§ 8.0 Ikrafttreden.

Disse vedtekter trer i kraft straks, og gjelder til de blir endret med et Landsmøtevedtak med 2/3 flertall.